Disclaimer
Deze Website is eigendom van MEDILIM VZW, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kunstlaan 16, en met ondernemingsnummer 0411.94.650.

Gebruik van de Website
Door uw bezoek en/of gebruik van de Website (de website https://medilim.be/ en het platform https://medeo.medilim.be/), verklaart u voorafgaand deze disclaimer te hebben gelezen, begrepen en onherroepelijk aanvaard.

Inhoud Website
De Website verstrekt informatie over de diensten en activiteiten van MEDILIM VZW en laat interactie toe zoals het organiseren van een controle. De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De websitegebruiker kan dus geen rechten aan deze informatie ontlenen. De inhoud van de Website (daarbij inbegrepen de links) kan steeds zonder verwittiging worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Hoewel MEDILIM VZW de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van de Website, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. MEDILIM VZW garandeert evenmin dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren, o.a. omwille van onderhoudsinterventies of ten gevolge van externe oorzaken. MEDILIM VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld i.v.m. de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en/of het (ongestoord) gebruik van de Website.

MEDILIM VZW wijst tevens alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens die op de Website worden verschaft.

Account Website
De websitegebruiker verstrekt correcte en volledige gegevens aan MEDILIM VZW en is alleen verantwoordelijk voor het verstrekken de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, correctheid, volledigheid, wettelijkheid en betrouwbaarheid van de gegevens. De websitegebruiker deelt geen (persoons)gegevens die niet uitdrukkelijk vereist zijn. De websitegebruiker verbindt er zicht toe de inloggegevens en/of het wachtwoord niet met anderen te delen en laat niemand anders gebruik maken van de account. De websitegebruiker alleen is verantwoordelijk voor elk gebruik van de inloggegevens en/of het wachtwoord alsook alle handelingen die zich voordoen via de account. De websitegebruiker maakt geen account aan voor iemand anders dan zichzelf en kan de account niet overdragen aan anderen.

Indien de websitegebruiker de voorwaarden in deze disclaimer niet naleeft, is MEDILIM VZW gerechtigd om geschikte maatregelen te nemen, waaronder de account blokkeren en/of verwijderen, zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding. Indien de account zou worden geblokkeerd of verwijderd, dan maakt de websitegebruiker geen nieuwe account aan, zonder toestemming van MEDILIM VZW.

Intellectuele eigendomsrechten Website
De inhoud van de Website (waaronder, maar niet beperkt tot, de logo’s, foto’s, lay-out, en teksten) wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U erkent en aanvaardt dat alle rechten van intellectuele eigendom, in de ruimste vorm van de betekenis, m.b.t. de Website uitsluitend berusten bij MEDILIM VZW en/of haar leveranciers en u verbindt er zich toe niets te ondernemen dat hieraan afbreuk zou doen. Het is u niet toegelaten, ook geen gedeelten, van de gegevens waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te openbaren, exploiteren, aanpassen, verkopen, in gebruik geven aan derden of op welke wijze ook verveelvoudigen, behoudens toegelaten bij wet.

Aansprakelijkheid
Door uw bezoek en/of gebruik van de Website, aanvaardt u alle risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van de Website, inbegrepen (maar niet beperkt tot) het risico op schade aan de eindapparatuur, de software of de gegevens, bv. door een virus dat zou zijn doorgegeven of geactiveerd door de Website of door het feit dat de websitegebruiker er toegang toe heeft. MEDILIM VZW is in geen geval aansprakelijk voor, directe of indirecte, schade te wijten aan het gebruik van de Website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de websitegebruiker.

De websitegebruiker verbindt er zich toe enkel gebruik te maken van de Website i.o.m. de toepasselijke regel- en wetgeving. Bovendien verbindt de websitegebruiker er zich toe zich als een goede huisvader te gedragen en o.a. niets te doen dat de Website schade kan toebrengen, bv. via virussen, spyware, wormen of andere kwaadwillige codes te verspreiden of beveiligingen aan te passen of uit te schakelen. In dit kader verbindt de websitegebruiker er zich tevens toe om respectvol om te gaan met de gegevens van anderen op de Website en deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en op geen enkele wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderzins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n).

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. MEDILIM VZW heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan in geen aansprakelijk gehouden worden voor enige schade omwille van het gebruik ervan en hun eigen disclaimers.

Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing. Behoudens de andersluidende toepasselijke bepalingen in het consumentenrecht zal ieder geschil dat voortvloeit uit of in verband staat met deze Website uitsluitend behandeld kunnen worden door de Hasseltse rechtbanken.

Contactgegevens
MEDILIM VZW
Kunstlaan 16
3500 Hasselt
E-mail: medilim@medilim.be

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.