PRIVACYVERKLARING

Gegevensbeschermingsbeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor MEDILIM en wij stelden daarom dit beleid op dat bepaalt hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. MEDILIM houdt zich in elk geval aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

Hierna verduidelijken wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

MEDILIM VZW, met maatschappelijke zetel te 3500, Kunstlaan 16, en met ondernemingsnummer 0411.934.650 is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u contact wenst op te nemen met ons, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens:

MEDILIM VZW
Kunstlaan 16
3500 Hasselt
medilim@medilim.be

Indien u ons contacteert omdat u één van uw rechten wilt uitoefenen (zie punt 7), dan verzoeken wij u om duidelijk aan te geven welk recht u wilt uitoefenen. Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij het uitoefenen van uw rechten.

De verwerkingen waarbij MEDILIM verwerker is, vormt geen onderdeel van het huidige Beleid en wordt behandeld in de afspraken tussen MEDILIM en de verwerkingsverantwoordelijke(n).

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Afhankelijk van uw hoedanigheid, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Van websitebezoekers: gegevens verzameld via cookies (zie cookiebeleid);
 • Van leden/opdrachtgevers en controleartsen: algemene identificatiegegevens (zoals naam, accountnaam, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens), financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers), financiële transacties (zoals bedragen die moeten worden/zijn betaald), beeldmateriaal (foto pasje), overeenkomsten en afspraken met MEDILIM, en alle andere persoonsgegevens die zij rechtmatig aan MEDILIM verstrekken.
 • Van leveranciers: algemene identificatiegegevens (zoals naam, accountnaam, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens), beroepsactiviteiten (zoals aard activiteit, geleverde goederen/diensten, zakenrelaties), financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers), financiële transacties (zoals bedragen die moeten worden/zijn betaald), overeenkomsten en afspraken met MEDILIM, en alle andere persoonsgegevens die zij rechtmatig aan MEDILIM verstrekken.
 • Van te controleren werknemers: algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens), samenstelling gezin, persoonlijke bijzonderheden (zoals geslacht), gegevens beroep en betrekking (zoals huidige werkgever, gegevens arbeidsongeschiktheid, resultaat controle), informatie geweigerde artsen/behandelende arts en andere persoonsgegevens die rechtmatig worden verstrekt.
  Deze persoonsgegevens zijn afkomstig van de werkgever en/of de controlearts.
 • Van sollicitanten: alle gegevens die de sollicitanten via het CV meedelen en alle andere persoonsgegevens die zij rechtmatig aan MEDILIM verstrekken.
 • Van deelnemers seminarie/opleiding: algemene identificatiegegevens (zoals aanhef, naam, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail), financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers), financiële transacties (zoals bedragen die moeten worden/zijn betaald), gegevens voor organisatie (zoals RIZIV-nummer voor accreditatie, etensvoorkeuren, voedselallergieën), overeenkomsten en afspraken met MEDILIM, en alle andere persoonsgegevens die zij rechtmatig aan MEDILIM verstrekken.

Indien u ons persoonsgegevens van een derde bezorgt, zoals o.a. van uw, personeel, zelfstandige medewerkers, klanten en leveranciers, dan garandeert u aan MEDILIM dat u (a) deze persoonsgegevens rechtmatig heeft verkregen en aan MEDILIM verstrekt, (b) MEDILIM persoonsgegevens verstrekt die up-to-date zijn, en (c) deze derde relevante informatie hebt bezorgd over het bestaan en de inhoud van dit Beleid.

3. Waarom verwerken wij de persoonsgegevens (doeleinden)?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Uitvoeren van de overeenkomst: het creëren en beheren van een persoonlijke account, het correct uitvoeren van het lidmaatschap en/of de overeenkomst en/of opdracht, communicaties i.v.m. overeenkomst, facturatie, klantenservice.
 2. Organisatie van seminaries/opleidingen.
 3. Controle werknemer: uitvoeren van een controle van een werknemer door de controlearts i.h.k.v. overeenkomst werkgever met MEDILIM.
 4. Sollicitantenbeheer.
 5. Noodzakelijk voor het functioneren van onze onderneming: het verbeteren van onze dienstverlening, het verzorgen en verbeteren van de website, het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten, het bewaren van persoonsgegevens als bewijs/voor het instellen van een rechtsvordering, het versturen van enquêtes zodat wij onze diensten kunnen verbeteren.
 6. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van antiwitwaswetgeving en terrorismebestrijding);
 7. Algemeen: u bent niet verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen, maar indien u de gevraagde persoonsgegevens niet meedeelt, dan is het mogelijk dat wij u niet de gewenste diensten en/of producten kunnen leveren.

4. Rechtsgrond van de persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.1 en 3.2 is voor de verzameling van de gewone persoonsgegevens gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst of om, op verzoek van de betrokkene, voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen; en voor de verzameling van de bijzonder gevoelige persoonsgegevens gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.3 is gebaseerd op de noodzakelijkheid voor preventieve of arbeidsgeneeskunde, o.m. voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.4 en 3.5 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen). De belangen werden onder punt 3.4-3.5 verder uiteengezet.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.6 vindt plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op onze onderneming.

5. Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Aan derde partijen verstrekken wij enkel relevante aspecten van persoonsgegevens, indien deze partijen contractueel verbonden zijn met MEDILIM of in opdracht of onderaanneming van MEDILIM handelen. Uiteraard hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens. In de wettelijk bepaalde gevallen, zijn wij wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.

Ook verstrekken wij geen persoonsgegevens aan ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dat er sprake is van een adequaatheidsbesluit, standaardbepalingen, passende waarborgen, bindende bedrijfsvoorschriften of in artikel 49, lid 1 GDPR bedoelde doorgiften.

Bij een gehele of gedeeltelijk reorganisatie, fusie, splitsing, overname of verkoop van activa, zijn wij gerechtigd de persoonsgegevens over te dragen aan de betreffende derde partij.

6. Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

We bewaren de persoonsgegevens enkel zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden. Aangezien dat de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde, maar ook van de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen.

7. Welke rechten hebt u?

 1. Recht van inzage, rectificatie of wissing
  • Inzage
   U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Indien u dit verzoekt, bezorgen wij u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.
  • Rectificatie
   U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten aanpassen.
  • Wissing
   U heeft het recht om MEDILIM te vragen uw gegevens te verwijderen in de in artikel 17, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, zoals indien u uw toestemming intrekt of indien u een bezwaar maakt tegen een verwerking voor direct markting. MEDILIM verwijdert in dat geval uw gegevens onverwijld, tenzij dat artikel 17, lid 3 GDPR van toepassing is. Zo zal MEDILIM uw persoonsgegevens onder meer niet moeten verwijderen indien dit nodig is in het kader van het nakomen van een wettelijke verplichting.
 2. Recht op beperking van een verwerking die op u betrekking heeft
  U heeft het recht om de verwerking te laten beperken in de in artikel 18, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, bv.: indien de juistheid van de persoonsgegevens betwist worden.
 3. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf verstrek heeft aan MEDILIM op te vragen of te laten overdragen aan een andere onderneming.
 4. Recht om toestemming in te trekken
  U heeft het recht om ten alle tijden uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, vóór intrekking daarvan, onverlet
 5. Recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit
  Indien u niet akkoord bent met het standpunt van MEDILIM, indien u opmerkingen zou hebben omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de wetgeving, inclusief de GDPR, zou gebeuren, dan kan u hiervoor een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
 6. Recht om een bezwaar te uiten tegen de verwerking
  U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking voor het doeleinde van direct marketing. Praktisch gezien kan u dit door de voorziene “opt-out”. Daarna ontvangt u van ons geen direct marketing meer over de niet langer gewenste communicatie, en stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze direct marketingdoeleinden. Uiteraard is het wel mogelijk dat wij u desgevallend nog contacteren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.

Bovendien heeft u ook steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, (e) of (f) GDPR.

8. Cookies

MEDILIM gebruikt ook cookies op de website. Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…). Deze gegevens helpen ons om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.

Meer informatie over deze cookies kan u terug vinden in ons cookiebeleid.

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.